Picture of La P@u (Formació) Grup
Decàleg de pràctiques al TSU - Catalunya
by La P@u (Formació) Grup - Sunday, 16 May 2021, 6:03 PM
 

Hola a totes i tots,

Tot i que l’Àrea de Formació i l’Àrea de PRL manté encara restringides a dia d'avui algunes places per les pràctiques de TES a La Pau SCC, cada cop més s’aniran ampliant com a signe evident de tornada a la normalitat post-pandèmia.

Es recorda la següent instrucció / decàleg de pràctiques al TSU:

1. De moment, no es permet la realització de pràctiques a la Sala de Coordinació de Grup La Pau de Badalona.

2. Els alumnes han de realitzar tasques d’observació i participació en funció de l’adaptació evolutiva dels resultats d’aprenentatge que venen definits en el currículum del Decret 112/2012, de 9 de maig.  En cas d’activació per sospita / confirmació de COVID o bé per febre i/o clínica respiratòria cal seguir el procediment i instruccions establertes per SEM en matèria de qualitat assistència i prevenció de riscos*, així com aquelles indicacions establertes en les jornades formatives realitzades.

3. La Pau SSCCL proveeix d’equips de protecció individual (EPI) al personal de pràctiques FCT del CFGM en Emergències Sanitàries.

4. L’alumnat, així com els treballadors, han de procurar sempre fer ús de la mascareta quirúrgica en la base assistencial i en els trajectes i desplaçaments del vehicle. Així també, es necessari realitzar la ventilació de les zones on es comparteixi l’espai.

5. En l’actuació de la unitat amb alumnat en casos de sospita / confirmació de COVID o bé per febre i/o clínica respiratòria de l’afectat, ha de ser la mateixa que un TES de suport que NO REALITZA TASQUES ASSISTENCIALS, mantenint la distància mínima de seguretat de dos metres (en especial en procediments que generin aerosols) i amb el requeriment de guants, pantalla facial o ulleres antiesquitx i màscara FFP2 (de forma alternativa, màscara quirúrgica)**. En aquest supòsit, es considera també els casos de persona inconscient i en els casos de parada cariorespiratòria***.

6. Advertir també que en aquell escenari que no es possible (i) la necessària col·laboració directe en tasques assistencials per part de l’alumne, o bé (ii) la no possibilitat de limitació a l’exposició directe davant tècniques que generin aerosols, caldrà que l’alumne TES de pràctiques també vagin equipats amb granota o bates 4B-5B-6B,  ítem que també proveeix La Pau SCC.

7. En l’estat de transport (d’escenari a centre hospitalari) i en les situacions plantejades en els darrers punts (activació per sospita / confirmació de COVID o bé per febre i/o clínica respiratòria, o bé persona inconscient), l’estudiant haurà d’anar ubicat a l’habitacle de conducció, espai considerat com a zona neta, a l’igual que el TES conductor.

8. L’alumne ha d’haver rebut les 33 hores curriculars de PRL (MP11 UF2), o bé haver realitzat tallers teòric-pràctics amb continguts docents sobre l’ús d’equipament de protecció individual en el context de l’atenció prehospitalària per risc biològic.

9. La Pau no es farà càrrec de la roba del personal de pràctiques, indicant al centre educatiu la manipulació i tractament en cas de sospita de contaminació.

10. El responsable últim de les FCT del CFGM és el tutor del centre i l’asseguradora contractada entre el centre educatiu i el Dept. d’Ensenyament en el propi marc del Pla de Formació Professional a Catalunya. És necessària la coordinació d’activitats en matèria de prevenció de riscos en cas de confirmació de la infecció per SARS-CoV-2, ja sigui per part de l’alumne en pràctiques del centre educatiu col·laborador com en cas del propi treballador de La Pau SCC on l’alumne realitzi les pràctiques, establint una comunicació àgil amb els interlocutors dels centres i el l’Àrea de RRHH de la cooperativa aguerrero@gruplapau.net / rrhh@gruplapau.net.

Àrea Trànsit i Operacions Catalunya - La Pau SCC