Picture of La P@u (Formació) Grup
Inici ECCO-1 Àrea Metropolitana Nord
by La P@u (Formació) Grup - Thursday, 15 October 2020, 3:12 PM
 

Hola a totes i a tots,

A partir d'avui, el SEM posa en marxa dels nous Equips de Coordinació Clínica i Operativa (ECCO-1) a l’Àrea Metropolitana Nord, amb base assistencial localitzada al CAP II Cerdanyola-Ripollet.

L’Equip de Coordinació Clínica i Operativa (ECCO) és una unitat d’intervenció ràpida, sense capacitat de transportar pacients, dotat del material específic i necessari per atendre urgències i emergències de complexitat assistencial i operativa, proporcionar suport assistencial i operatiu a la resta d’unitats, realitzar tasques de supervisió dels diferents recursos i la coordinació d’incidents d’especial rellevància al seu àmbit d’actuació. L’ECCO estarà integrat per un Metge d’Emergències amb funció de Cap Operatiu i assistencial – CO (assimilat al cap de secció / cap de guàrdia hospitalari) i un Tècnic en Emergències Sanitàries – TES, que a part de les tasques pròpies li donarà suport en aquelles que el primer li delegui. Aquest equip estarà operatiu les 24 hores els 365 dies de l’any.

La dependència jeràrquica de l’Equip ECO-1 és de l’Equip Territorial del qual formen part, mentre que la dependència funcional diària és del Cap de Guàrdia de la CECOS de l’Hospitalet de Llobregat.

Entre les funcions i objectius del nou recurs ECCO, es destaquen:

  1. El suport assistencial als recursos del territori: presencial i/o telemàtic,
  2. La coordinació de serveis d’especial complexitat ja sigui clínica, mediàtica o operativa,
  3. De referència en la gestió inicial d’incidents amb intervenció d’altres cossos d’emergències, ja sigui de forma telemàtica o presencial i en cooperació amb el responsable del torn de la Sala de l’Hospitalet de Llobregat (CECOS) i el cap de guàrdia d’aquesta, fins a l’arribada d’un dels responsables de l’Equip territorial.
  4. · Funcions no assistencials, de suport a l’Equip Territorial.

Històric: L’any 1999, i integrat per quatre caps clínics del 061 de Barcelona i sis tècnics en transport sanitari del mateix servei, es va implantar el recurs Mike-0, amb clares funcions de suport i coordinació “in situ” als recursos assistencials de Barcelona ciutat en incidents d’especial complexitat clínica o mediàtica, recurs que es va mantenir fins al 2005. A data de maig del 2015 a la ciutat de Barcelona, novament, s’implanta la unitat YVIR-0, composat per TES i 1 metge/metgessa, amb les funcions principals de suport operatiu i assistencial clínica, així com de supervisió en situacions de rellevància, homologable a la de Caps de Guàrdia d’altres institucions d’emergència o hospitalàries. Posteriorment, després d’un any de funcionament, la unitat evoluciona cap al Bravo-0 (B-0) i B-500 al 2018, com a responsable operatiu i clínic de Barcelona ciutat, en un intent de consolidació i millora davant les amenaces de reconeixement de les funcions de la pròpia unitat. Al març del 2019 la unitat passa a ser ECO-O o equip de complexitat operativa, de segona resposta, referència en expertesa i lideratge assistencial, amb reconeixement a nivell institucional i per la resta dels cossos d’emergència, amb funcions específiques ben delimitades, material especialitzat i abast tant a Barcelona ciutat com a les àrees metropolitanes en cas de ser necessari.

Es tracta d’un nou repte per tots nosaltres que requerirà d’un període d’adaptació i de la vostra màxima confiança per aconseguir el seu correcte i millor funcionament i integració a la operativa diària.

Atentament,

Àrea de Trànsit i Operacions - Grup La Pau

Direcció Territorial Àrea Operativa Metropolitana Nord - SEM