Durada: 330 hores  Hores de lliure disposició: 66 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Material i medicació. 20 hores.
 • UF 2: Lesions per agents físics. 80 hores.
 • UF 3: Lesions per agents químics i biològics. 40 hores.
 • UF 4: Patologia orgànica d’urgència. 80 hores.
 • UF 5: Patologia neurològica i psiquiàtrica d’urgència. 24 hores.
 • UF 6: Atenció al part imminent. 20 hores.
 • TERCERA EDICIÓ DEL CURS 

  Objectius:

  • Saber com atendre i donar suport en situacions especials i realitzar operacions de suport a l’equip de salut en el suport vital avançat, 
  • Conèixer la preparació i administració de la medicació d’emergència segons ordre mèdica i interpretar les especificacions farmacèutiques.

  Durada: 22 hores (6 hores presencials).

  Self enrolment: Material i medicació M05UF1 (3a edició)
 • SEGONA EDICIÓ DEL CURS

  OBJECTIUS:

  Donar atenció als pacients amb lesions per traumatismes i altres agents físics, i saber analitzar els protocols d’actuació pertinents.

  Atenció especial en traumatismes, lesions de calor i fred, electrocucions, radiacions i atenció a ofegats.

  80 hores (15h presencials, repartides en 5 sessions de 3h).

  Self enrolment: Lesions per agents físics M05UF2 (2a edició)
 • SEGONA EDICIÓ DEL CURS

  Objectius del curs:

  Aplicació dels procediments per prestar atenció sanitària avançada en lesions químiques i drogues, lesions biològiques, així com l'atenció en emergències amb mercaderies periloses (MMPP).

  Durada: 45 hores (9h presencials)

  Self enrolment: Lesions per agents químics i biològics M05UF3 (2ª edició)
 • SEGONA EDICIÓ DEL CURS

  Objectius:

  Coneixement i aplicació dels procediments d'actuació sanitària davant patologies cardiovasculars, respiratòries i endocrines, així com el seu tractament simptomàtic i el material utilitzat en les USV (unitats de suport vital).

  Integració dels procediments davant pacient amb patologia orgànica en situacions d'emergència sanitària especial.

  Durada: 85 hores (15h presencials)

  Self enrolment: Patologia orgànica d'urgència M05UF4 (2ª edició)
 • Objectius:

  Aplicar procediments per prestar atenció als pacients amb patologia neurològica i psiquiàtrica d’urgència.

  Saber integrar aquests procediments en situacions d'emergència sanitària especial i suport vital avançat.

  Durada: 24 hores (6h presencials)

  Self enrolment: Patologia neurològica i psiquiàtrica d'ugència M5UF5 (2ª Edició)
 • Objectius:

  Intervenció en situacions de part imminent analitzant els símptomes que presenta l’embarassada i descrivint-ne els procediments d’actuació.

  Durada: 25 hores (6 presencials)

  Self enrolment: Atenció al part imminent M05UF6