M14 UF1 Síntesi 

 

Durada: 66 hores curriculars + 0 Hores de lliure disposició

 

Modalitat: semipresencial (20 hores presencials + 46 online)

 

Període: abril a octubre de 2019

 • M14 UF1 Síntesi 

  Durada: 66 hores curriculars + 0 Hores de lliure disposició

  Resultats d'aprenentatge:

  • Concreta una situació prèviament plantejada i analitza les seves característiques. 
  • Descriu les actuacions de la prestació del servei determinant-ne el procés i les fases necessàries. 
  • Descriu o executa les activitats relacionades amb la prestació del servei, i interpreta o aplica, si escau, els procediments establerts. 
  • Determina, si escau, la viabilitat tecnicoeconòmica, i analitza els recursos necessaris i les implicacions econòmiques per prestar el servei. 
  • Documenta els diferents aspectes del servei integrant els coneixements aplicats en el desenvolupament del supòsit pràctic i/o la informació cercada
  • Prepara un informe/memòria sintetitzant els aspectes més rellevants de les actuacions relacionades amb la situació plantejada.
  Self enrolment: TES M14 Síntesi