Durada: 66 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores.

  • Objectius del curs:

    Reconèixer les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, definint l'oportunitat de creació d'una microempresa i l'elaboració d'un pla d'empresa, així com les activitats de gestió administrativa i financera.

    Durada: 66h (12h presencials)

    Self enrolment: Empresa i iniciativa emprenedora M12UF1