Recursos de reforç per llengua anglesa en les emergències sanitàris

 • Mòdul 13: Anglès Tècnic

  Durada (99h curriculars; 24-28 hores presencials)

  UF1: Anglès Tècnic. Objectius:

  • Interpretar informació professional continguda en textos escrits senzills relacionats amb les emergències sanitàries
  • Saber emetre missatges orals clars i ben estructurats habituals en el sector de les emergències sanitàries i participar com a agent actiu en converses professionals.
  Self enrolment: TES M13 Anglès Tècnic